jak.tv

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego jak.tv


§1 Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: http://www.jak.tv/ 
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.
Wraz z rozpoczęciem korzystania z usług serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także zapoznał się z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie Serwisu.
Postanowienia Regulaminu nie naruszają regulaminu serwisów takich jak: Facebook, Instagram, Youtube, Google, Google+ i są z nim zgodne.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Brak akceptacji wprowadzonych zmian regulaminu ze strony Użytkownika daje prawo rezygnacji z usług.


§2
Definicje
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Serwis – serwis internetowy jak.tv znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.jak.tv/ stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Administratora, na którą składa się m. in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest TAK TV, z siedzibą w Warszawie, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 33/23, NIP 5221916125, REGON 017283460.
Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa stanowiąca indywidualny adres internetowy danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Serwisie.
Login, Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.);
Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;
Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
Materiał, Materiały – teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, zdjęcia, materiały (w tym pliki) multimedialne oraz inne treści zamieszczone w Serwisie w celu ich publikacji w Internecie i udostępniania ich Użytkownikom oraz zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Serwisie w formie linku lub pliku o określonych parametrach.


§3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu
 1. Administratorem Serwisu jest TAK TV, z siedzibą w Warszawie, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 33/23, NIP 5221916125, REGON 017283460. 
 2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści multimedialnych, informacyjnych, rozrywkowych oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. 
 3. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików cookies „ciasteczek”). Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w Serwisie niezbędne jest posiadanie najnowszego oprogramowania, którego wersja zależy od używanej przeglądarki. Dane te są dostępne na stronach plików pomocy przeglądarek oraz a stronach www producentów przeglądarek stosowanych przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu. 
 5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest TAK TV, z siedzibą w Warszawie, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 33/23, NIP 5221916125, REGON 017283460. 
 6. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz Materiałów, a także ich układu na stronie internetowej są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których Materiały – na podstawie umów z Administratorem – są udostępniane w Serwisie. Zarówno Serwis, jak i każdy jego element oraz ich graficzny układ podlegają ochronie przewidzianej przez odpowiednie przepisy polskiego oraz międzynarodowego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zmianami). 
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 i §11 Regulaminu, oraz Polityka Prywatności dostępnej w stopce strony. 
 8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. 
 9. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików cookies („ciasteczek”). Zasady wykorzystywania plików cookie („ciasteczek”) przez Administratora są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w stopce strony Serwisu.  


§4
Usługi
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika (również tych danych, które prezentowane są za pośrednictwem wtyczek do portali społecznościowych na co Użytkownik wyraził zgodę). 
 2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jej poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom. 
 4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług. 
 5. Administrator może ale nie musi informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i ewentualnych przyczynach zmian. 


§5
Uczestnictwo w Serwisie
 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. 
 2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jej zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w § 3 pkt. 3 oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail. 
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i strony Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy. 
 4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta. 
 5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom. 
 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: 
 7. a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  b. przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w Materiałach i inne informacje składające się na Profil są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
  • i. adres e-mail;
  • ii. hasło do Konta;
  • iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
  • iv. numer telefonu.
 8. Użytkownik umieszczając w Serwisie Materiały, w tym zdjęcia lub filmy wraz z ich opisem, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację tych Materiałów, w tym zdjęć lub filmów na następujących polach eksploatacji: 
 9. a. utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie na jakimkolwiek nośniku); 
  b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie na jakimkolwiek nośniku);
  c. wprowadzanie do obrotu; 
  d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
  e. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych); 
  f. publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, 
  g. wystawiania, 
  h. wyświetlania, 
  i. użyczania lub najmu, 
  j. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia lub filmu do wymogów Serwisu. 
  k. nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w Materiałach, w tym na zdjęciach lub w filmach nadesłanych przez Użytkownika,
  l. wykorzystania Materiałów, w tym zdjęć lub filmów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), 
  m. wykorzystania Materiałów, w tym zdjęć lub filmów w celu promocji Serwisu. 
 10. Użytkownik upoważnia Serwis do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika Materiałów, w tym zdjęć lub filmów, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania. 
 11. Umieszczając w Serwisie Materiał, w tym zdjęcie lub film Użytkownik oświadcza, że: 
 12. a. ma pełne prawo do dysponowania Materiałem, zdjęciem lub  filmem, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiału, w tym  zdjęcia lub filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z Materiału, w tym zdjęcia lub filmu (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania Materiału, w tym zdjęcia lub filmu w Internecie;
  b. informacja zawarta w przesłanych Materiałach, w tym zdjęciu lub filmie jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd. 
 13. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w Materiałach, w tym na zdjęciach lub w filmach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.
 14. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. 9 i 10 Regulaminu na każde żądanie Administratora Serwisu. 
 15. Użytkownik umieszczając w Serwisie Materiał, w tym zdjęcie lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 
 16. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów, w tym zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu Materiałów.
 17. Użytkownik zobowiązany jest wyrównać w rzecz Serwisu wszelkie szkody poniesione przez Serwis w związku z nieprawdziwością oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10, jak również zwrócić na rzecz Serwisu wszelkie koszty związane z odwołaniem zgody (np. koszty planowanych publikacji). Prawo żądania przez Administratora Serwisu dokumentów, o których mowa w pkt. 9, 10 i 11 Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z ww. odpowiedzialności.
 18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: pseudonim, adres e-mail. 
 19. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się̨ z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź mailowo na podany w Polityce Prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.
 20. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą po ich rozpowszechnieniu być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić rozpowszechnienia ich za pośrednictwem Serwisu, a tym samym zablokować Konto, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Powyższe zasady dotyczą również załączanych Materiałów.
 21. W sytuacji opisanej w pkt. 17 powyżej, Administrator może dodatkowo zablokować na stałe Konto. 
 22. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt.jak.tv@wp.pl. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil na stałe i bezpowrotnie Usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 23. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć wpis naruszający postanowienia Regulaminu oraz zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów do komentarzy/forum i inne), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Jednocześnie Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotycząca przyczyn usunięcia wpisu wraz z informacją, ze w przypadku kolejnego naruszenia regulaminu, Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu bez dodatkowych informacji. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu. 
 24. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż: 
 25. a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu; 
  b. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; 
  c. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika; 
  d. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie; 
  e. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem; 
  f. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.   


§6
Zasady
 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
 2. a. nie umieszczania Materiałów, w tym zdjęć lub filmów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, nienawiści na tle seksualnym, propagujących i popierających radykalne postawy społeczne, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne, 
  b.  działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, 
  c. nie umieszczania Materiałów, w tym zdjęć lub filmów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, d
  d. nie podejmowania działań i przesyłania plików, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. 
  e. nie rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 3. Umieszczając w Serwisie Materiały, w tym zdjęcia lub filmy, Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez Administratora przez czas nieoznaczony.    


§7 Dodatkowe prawa Administratora 
 1. Administrator zastrzega, że wyboru Materiałów, w tym zdjęć lub filmów, dokonuje redakcja Serwisu. Redakcja podejmuje również decyzję o publikacji Materiału, w tym zdjęć lub filmu oraz zastrzega sobie prawo do nieopublikowania nadesłanego Materiału, w tym zdjęcia lub filmu, bez konieczności uzasadnienia takiego postępowania, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych Materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych Materiałów do wymogów Serwisu. 
 2. Administrator dokonuje komputerowej obróbki plików zawierających Materiał, w tym zdjęcie lub film, w celu dostosowania ich do specyfiki Serwisu. 
 3. Administrator zastrzega, że ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika o ile taka możliwość zostanie uruchomiona w przyszłości. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do podania „Loginu”, „Nicku” Użytkownika Zarejestrowanego w celu identyfikacji autora nadesłanych do Serwisu Materiałów. Administrator nie będzie upubliczniać Adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa (zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie danych osobowych).


§8
Reklamacje
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres kontakt.jak.tv@wp.pl 
 2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana. 
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora. 
 4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.  


§9
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za: 
 2. a. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
  b. niezamierzone błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu oraz za wszelkie wynikłe z tego skutki. 
  c. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;
  d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika; 
  e. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa; 
  f. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;
  g. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej; 
  h. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami; 
  j. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność; 
  k. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich. 
  l. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu. 
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu. 
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia. 
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej, od momentu uruchomienia usługi poczty wewnętrznej, do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej od momentu uruchomienia takiej usługi.
 10. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji
  ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami Materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych Materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do Materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 13. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt.jak.tv@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy Administratora.


§10
Zmiany Regulaminu
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem http://www.jak.tv/ i zapoznawania się z nimi. 
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 
 5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.  


§ 11
Postanowienia końcowe
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. 
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik powinien kierować na adres: kontakt.jak.tv@wp.pl 
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien kierować na adres poczty e-mail: kontakt.jak.tv@wp.pl
 5. Kontakt Użytkownika z Administratorem oraz Administratora lub redakcji Serwisu z Użytkownikiem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu poczty e-mail: kontakt.jak.tv@wp.pl . 
 6. Wszelka korespondencja skierowana do Użytkowników przez Administratora z wykorzystaniem adresu poczty e-mail innego niż podany w pkt. 5 powyżej, nie może być traktowana jako wysłana przez Administratora lub redakcję Serwisu. 
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć dla Użytkownika Serwisu z tytułu opisanego w pkt. 6 powyżej.
 8. Wszelkie sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego. 
 9. Prawem właściwym dla serwisu jest prawo polskie. 
 10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Serwisu.